иужо автоматична стратегия iuvo иуво

Висока доходност в iuvo с автоматична инвестиционна стратегия

Това е моята лична инвестиционна стратегия в P2P платформата iuvo, която използвам вече шест месеца и устойчиво дава добри резултати. Инвестирам в iuvo повече от две години. За това време съм пробвал различни стратегии. Според мен тази е най-добрата, тъй като дава максимална доходност при аналогично на другите стратегии ниво риск.

Каква доходност показва iuvo?

Средната годишна доходност на iuvo е малко над 9%. Това са данни за целия период от над две години, от както работи P2P платформата. Тази доходност е отлична, дори без да я сравняваме с високите лихви по депозитите, които са под 1% през последната година. Тя е много добра за всякаква инвестиция.

Теоретично, максимално постижимата доходност в iuvo e малко над 15%. На практика не е възможно да се постигне, тъй като означава много малък процент от заемите да не се погасят напълно. Това е невъзможно във високо рисковия сегмент, с лихви над 15%, където кредитите, които спират да се погасяват са над 25%. Независимо, че главницата е защитена от гаранцията за обратно изкупуване, при всеки кредит, който не е напълно погасен, инвеститорите не получават лихва поне за 60 дни. Това значително сваля реалната доходност, при голям процент кредити, които не се изплащат изцяло.

Каква доходност реално носи iuvo?

Оригиналното заглавие на тази статия беше “14% доходност в iuvo с автоматична инвестиционна стратегия”. Наложи се да го променя, тъй като се оказа, че таблото на iuvo не показва реалната доходност и всъщност тя не може да бъде видяна никъде в платформата. Това беше официално потвърдено от iuvo:

“Доходността, която виждате на таблото е прогнозна. Тя показва каква ще е годишната Ви доходност при ситуация ако всички кредити бъдат погасени без закъснения. Можете да направите една справка от секция ‚Извлечения‘ каква е сумата на върнатите кредити по buy-back за последните 6 месеца. В тази връзка предвиждаме да добавим реален процент доходност за миналия период, който да дава информация какво е реализирано до момента”

Средната годишна доходност на iuvo е 9.2%. Или поне така пише на сайта, тъй като не е ясно как е сметната. Предполагам, че това са данни за целия период от над две години, от както работи P2P платформата. Моята цел е да я подобря значително средната доходност, без това да е свързано със сериозно повишаване на риска.

Мислех, че съм я подобрил до над 14%, но се оказа, че не е точно така. Подобрил съм … прогнозната доходност! След доста сметки и с малко помощ, по различни методи стигнахме до реална доходност от 9.38% и 10.4%. От друга сметка в евро, в която не е внасяно допълнително, сметнахме 9.9%. Така, че вероятно резултата от тази стратегия е между 9.4% и 10.4% или средно около 10% годишно. За момента точна цифра нямам. Да се надяваме, че скоро ще има лесен начин да се види в платформата.

Доходност от 10% съвсем не е лош резултат, дори сравнен с обявената от iuvo средна доходност на платформата от 9.2%. Особено ако тя е сметната по същия начин, както “нетната годишнa доходност”, показана на таблото. Като минимум замяната на думата “нетна” с “прогнозна” би била съвсем на място. Още по-добре би било скоро да има възможност за преглед на доходността за минал период.

Как да увеличим доходността си в iuvo?

За да увеличим доходността е нужно да избираме кредити с висока лихва, които се погасяват напълно. Звучи просто, но не е лесно да се постигне на практика. Няма лесен начин да изберем онези кредити, които ще бъдат редовно обслужвани. Лихвата на високо рисковите кредитополучатели е висока, точно защото голям процент от тях не обслужват редовно кредитите си.

В моята инвестиционна стратегия, аз се опитвам да направя две основни неща. Да намаля риска кредита да спре да се обслужва и да намаля влиянието върху доходността, ако това се случи. Тази цели не са леснопостижими, а за да стане задачата още по-сложна, се добавя и още един проблем. Ако критериите за подбор са твърде строги, то няма да има достатъчно кредити, в които да се инвестира. Средствата, които не са инвестирани, не носят никаква доходност. Затова целта е да бъдат сведени до минимум. В идеалния случай всички пари ще са постоянно инвестирани.

Намирането на оптимален баланс между тези противоречащи си условия е доста сложно, но ми се струва, че успях да го постигна. При това устойчиво, тъй като доходността на тази стратегия е около 10% за последните шест месеца. Няма гаранция, че това ще продължи още дълго, но за момента работи добре.

В лева или в евро да инвестирам в iuvo?

Определено в евро. Аз лично имам сметки и в двете валути. Тази в лева е символична с 1000 лева, като я ползвам по-скоро за тестване и наблюдение. Максималните лихви по кредитите в лева са около 3% по-ниски от тези в евро. Стратегията ми е реализирана еднакво за лева и за евро, като доходността, която се показва на таблото, съответно е над 9.5% и над 14%.

Не съм убеден на какво се дължат по-ниските лихви в лева. Може би на фиксирания валутен курс, може българите да сме по-добри кредитополучатели от румънците. За мен това няма голямо значение. Важен е фактът, че доходността в евро е доста по-добра. Затова ще разгледаме подробно стратегията ми в евро. В лева тя е абсолютно същата. Единствената разлика е, че минималната лихва в лева е 9%, а в евро – 14%. Доста съществена разлика всъщност.

Как точно е реализирана стратегията?

Ще представя подробно стратегията ми в едно видео, в което показвам настройките и обяснявам всички детайли.

Да разгледаме основните моменти на автоматичната инвестиционна стратегия.

Използване на две успоредни портфолиа

Целта е да се заложат максимално добри критерии за подбор в първото портфолио. Само ако няма достатъчно налични кредити, отговарящи на тях, да се активира второто портфолио. То не е с оптимални критерии, но така минимизираме средствата, които не са инвестирани и повишаваме доходността. В iuvo все още не са реализирали възможност за задаване на приоритет, която обещаха. Затова е важно в какъв ред ще настроите двете портфолиа. Използваме трика, че това, което е редактирано последно, се изпълнява първо.

За всяка валута правим по две успоредни портфолиа за автоматично инвестиране.

iuvo иуво потрфолио iuwo иужо

Настройки на основното портфолио

Настройките на първото по приоритет портфолио, които използвам са следните:

 • Минимална лихва – 14% (9% за левове).
 • Максимална сума в един кредит – €19 – по-голяма от минимума от €10, тъй като това са кредитите, които най-точно отговарят на условията.
 • Вноска – 7 дни – честите вноски ми позволяват да оптимизирам паричния поток и да капитализирам лихвата в максимална степен. Създават повече възможнисти за закъснения и допълнителни приходи от такса просрочие.
 • Изплатени вноски – минимум 1 – показва, че кредитополучателят има намерение да си плаща кредита, а не само да го вземе.
 • Оставащи вноски – до 17 – осигурява падеж в рамките на 4 месеца, което позволява пълен изход от инвестицията в рамките на не повече от 6 месеца без да се ползва вторичния пазар. Средната продължителност на кредитите е 3 месеца, тъй като не искам да инвестирам в дългосрочни заеми на високо рискови кредитополучтели.
 • Статус на кредита – над 30 дни закъснение – позволява да се получат допълнителни такси за закъснение, ако кредита се плати или ако не се плати – да се намали времето, в което не се получава лихва под 30 дни.
иуво iuvo иужо автоинвестор

Настройки на допълнителното портфолио

Настройките на второто по приоритет портфолио, които използвам са следните:

 • Минимална лихва – 14% (9% за левове).
 • Максимална сума в един кредит – €15 – по-голяма от минимума от €10, но по-малка от първото портфолио.
 • Вноска – 7, 14 и 15 дни – честите вноски, макар и в по-малка степен от основното портфолио, ми позволяват да оптимизирам паричния поток и да капитализирам лихвата в максимална степен. Създават възможности за закъснения и допълнителни приходи от такса просрочие.
 • Изплатени вноски – минимум 1 – показва, че кредитополучателят има намерение да си плаща кредита, а не само да го вземе.
 • Оставащи вноски – до 9 – осигурява падеж в рамките на 4 месеца, което позволява пълен изход от инвестицията в рамките на 6 месеца без да се ползва вторичния пазар. Средната продължителност на кредитите е 3 месеца, тъй като не искам да инвестирам в дългосрочни заеми на високо рискови кредитополучтели.
 • Статус на кредита – над 15 или над 30 дни закъснение – позволява да се получат допълнителни такси за закъснение, ако кредита се плати или ако не се плати – да се намали времето, в което не се получава лихва под 45 дни.

За размер и на двете портфолиа съм задал €50,000, което многократно надхвърля инвестицията ми, за да съм сигурен, че реинвестирането ще продължи, докато изрично го спра.

Какви са рисковете при тази стратегия?

Харесвам тази стратегия и я намирам за оптимална в iuvo, тъй като дава висока доходност, без да увеличава значително поетия риск, спрямо другите възможни стратегии.

Инвесрирането само в заеми на високорискови кредитополучтели не е съществен риск за мен, по две причини. От една страна, кредитите са краткосрочни и с една платена вноска, като средната им продължителност е под 3 месеца. Това време е твърде кратко, за да се промени съществено макроикономическата обстановка или състоянието на конкретния платец. От друга страна, заради гаранцията за обратно изкупуване, най-големият риск е за част от кредитите да не получа лихва за два месеца, като съм склонен да го приема.

Основният допълнителен риск, който аз виждам, е липсата на диверсификация на оригинаторите и държавите. Всички кредити в евро са от Румъния и iCredit, а всички кредити в лева са от България и EasyCredit. За мен това не е голям проблем, тъй като в iuvo по-голямата част от кредитите са от оригинатори от една и съща икономическа група МФГ и аз ги разглеждам като един. Изобщо, платформата не предлага такива големи възможности за диверсификация на оригинаторите както в Mintos, например.

Този риск щеше да е проблем, ако инвестирах само в iuvo, но тъй като ползвам много платформи, за мен той не е проблем и аз го приемам. Ако, обаче, инвестирате само в iuvo е важно да го имате предвид и да прецените дали да го поемете. По принцип не препоръчвам да поемате риска да инвестирате само в една P2P платформа. Препоръчвам ви, да помислите и за други платформи. Mintos и Bondora Go&Grow са добро начало.

Може ли да се постигне по-висока доходност в iuvo?

Със сигурност може. Отделен въпрос е дали си струва. Най-лесно е да махнете ограничението за оставащия брой вноски и да инвестирате в по-дългосрочни кредити. Вероятно ще постигнете доходност с около половин процент повече, но ако решите да излезете от инвестицията, ще се наложи да използвате вторичния пазар. Там таксата е 1% и то ако има достатъчна ликвидност и не се налага да продавате с отстъпка. Според мен, реалният краен резултат няма да е по-добър от сегашния.

Заслужава ли си да се инвестира в iuvo?

За мен отговора е да! Със сигурност платформата има недостатъци и възможности за подобрение, но доходността, която предлага, си заслужава. Важно е също, че и нивото на риск не е много високо. За съжаление, докато iuvo не предоставят лесен начин за проверка на реалната постигната доходност, можем само приблизително да я изчисляваме.

Има платформи, които предлагат по-висока доходност, но обикновено с цената на по-висок риск. Например в Bondora Portfolio Pro е малко над 15%, но рискът, с който я постигам, е много по-висок от този в iuvo.

До 180 лева бонус за нови инвеститори в iuvo

Допълнителен стимул да инвестирате в iuvo, е значителният бонус до 180 лева за нови инвеститори. За да получите бонус е нужна покана за регистратция, Подробности за бонуса и как може да го получите има тук.

Вашите пари са във вашите ръце!

Тази стратегия е добра за мен и ми носи добри резултати повече от 6 месеца. Няма гаранция до кога ще продължи да дава тези резултати. Дали тя е добра за вас, решавате вие. Дали изобщо да инвестирате или не също решавате вие. Защото вашите пари са във вашите ръце и отговорност за тях носите само и единствено вие.

Ако ви харесава, споделете с приятели:

8 коментара за “Висока доходност в iuvo с автоматична инвестиционна стратегия

 1. Здравей Стойчо,

  Благодаря много за статията и усилията от твоя страна!
  Имам следното питане – правиш ли си паралелна “справка” за доходноста (XIRR в Ексел на кажем)?
  Според мен може се получава разлика м/у реалност и процент на стената в Iuvo.

  Поздрави!

   1. Или просто Юво поувеличава. Дори с елементарна формула винаги имам разлики в доходностите … разбира се в полза на Юво 🙂

    1. Проблема с елемемтарните формули е, че няма как да се отчете динамиката на множеството транзакции, падежк, лихви, такси, довнасяне и реинвестирането. Всички ползават XIRR. Пробвал съм за месец и ги докарах до малко над 12% при показания на таблото от 14.3%. Не съм убеден дали съм смятал вярно, защото заради малките суми, които се натрупват често се получава значителни отклонения. Не изключвам и iuvo да не смятат правилно. За себе си съм приел да гледам показанията на таблото. Другото не си струва усилията при сумите и сроковете, които инвестирам.

 2. Така е, не си струва, но чисто за моя информация го бях направил след около 1 година използване. Над 1% в полза на техните сметки беше резултата. И да – отчитал съм всички времена. На простите формули хубавото е, че ако знаеш какво и как да сметнеш, може да го направиш 🙂 XIRR има своите предимства, но те се свеждат в повечето случаи до лесното използване. Доста често дава отклонения спрямо елементарните сметки.
  Конкретно в тази стратегия силно се съмнявам в резултата, защото кредит със забавяне е много вероятно да не плати нищо в рамките на 60-те дни и да си го изкупят. В този случай получените такси и лихви са 0.

  1. И си прав да се съмняваш. Направих няколко вида сметки и се оказа, че доходността излиза между 9,88% и 10,44%. Грубо около 10% при показани 14.3%! Около 25% разминаване.

 3. Здравей Стойчо,

  Благодаря за тази статия. Много ми е полезна, тъй като сега разучавам iuvo 🙂
  Имам 2 въпроса:
  – Когато се избират кредити с повече от 30 дни просрочие, не се ли получава в почти всички случаи активиране на buyback гаранцията, която да доведе до връщане само на главницата, без лихви?
  – Чрез кой оператор препоръчваш да се превеждат Евро – PaySera, TransferWise или друг ?
  Благодаря предварително,
  Калина

  1. Здравйте. Радвам се, че ви е била полезна. Във високорисковия сегмент винаги може да се случи това. Целта е да се намли вероятността това да се случи и времето, в което няма лихва ако се случи. Практиката ми показва, че това се случва с около 1/3 от кредитите. Друго важно е, че при закъснение, ако плащането се възобнови има и допълнителни такси за закъснение, които се получават от инвеститорите.
   Най-удобно е зареждането с Paysera, но също и с Revolut и TransferWise. Ако имате нещо от трите – използвайте го.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *